کد خطای انواع پکیج دیواری

کد خطای انواع پکیج دیواری

کد خطای انواع پکیج دیواری

عیب یابی و رفع عیب پکیج

پکیج آریستون

ARISTON (CLASS B/CLASS PREMIUM/GENUS PREMIUM/GENUS 36FF)

کد خطا مفهوم کد خطا
مقدار گرمایش ۱XX
۰۱ ۱ فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
۰۲ ۱ خطا در حسگر فشار آب
۰۳ ۱ عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°۷ در ثانیه (برای سه بار متوالی)
۰۴ ۱ عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت یا برگشتNTC2 یا NTC1 بیش از C°۲۰ در ثانیه
۰۵ ۱ عدم گردش یا وجود آب: اختلال دمای رفت و برگشت بیش از C°۵۵ در ثانیه (برای سه بار متوالی)
۰۶ ۱ عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°۱۰ کمتر از دمای برگشت (برای سه بار متوالی)
۰۷ ۱ عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°۳۰ کمتر از دمای برگشت
۰۸ ۱ افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل
۰۹ ۱ افزایش فشار سیستم به بیش از ۳BAR
۱۰ ۱ خطا در NTC1 (رفت گرمایش)
۱۲ ۱ خطا در NTC2 (برگشت گرمایش)
۱۴ ۱ خطا در حسگر بیرونی (قطع با اتصال کوتاه)
۱۶ ۱ قطعی حسگر گرمایش از کف
۱۸ ۱ خطا در خواندن دمای حسگر رفت یا برگشت
۱ P1 عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°۷ در ثانیه
۱ P2 عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از C°۵۵ در ثانیه
۱ P3 عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°۱۰ کمتر از دمای برگشت
۱ P4 افت فشار آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن
مقدار آب گرم بهداشتی۲XX
۰۱ ۲ اشکال در NTC مصرفی
۰۲ ۲ اشکال در حسگر دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی
۰۳ ۲ اشکال در NTC منبع ذخیره
۰۴ ۲ اشکال در حسگر کلکتور خورشیدی
۰۵ ۲ اشکال در حسگر ورودی سیستم خورشیدی
۰۷ ۲ گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی
۰۸ ۲ پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی
۰۹ ۲ گرم شدن بیش از حد منبع ذخیره
برد اصلی۳XX
۰۱ ۳ خطا در برد صفحه نمایش
۰۲ ۳ اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش
۰۳ ۳ خطا در برد اصلی
۰۴ ۳ فشار دادن دکمه RESET بیش از ۵ مرتبه در ۱۵ دقیقه
۰۵,۶,۷ ۳ خطا در برد اصلی
تجهیزات جانبی۴XX
۰۱ ۴ اختلال در عملکرد مودم
۰۶ ۴ اختلال در عملکرد مودم
۰۷ ۴ خطا در حسگر اتاقی
احتراق و تشخیص شعله۵XX
۰۱ ۵ عدم وجود شعله
۰۲ ۵ عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیر گاز
۵P1 عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار اول)
۵P2 عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)
۵P3 یکنواخت نبودن شعله
۵P4 سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله
ورود هوا / خروج محصولات احتراق۶XX
۰۱ ۶ فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)
۰۲ ۶ فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)
۰۴ ۶ سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود
۰۷ ۶ فعال باقی ماندن پرشر سوئیچ دود
۶P1 تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ دود
۶۱۲ عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود در زمان روشن شدن فن
نواحی۷XX
۰۱ ۷ باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه ۲
۰۲ ۷ باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه ۲
۰۳ ۷ باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه ۳
۰۴ ۷ باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه ۳
۰۶ ۷ افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج آریستون (مدل اجیس) ARISTON (EGIS)

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح ذیل است:

مفهوم کد خطا کد خطا
۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد) * *
افت فشار آب مدار گرمایش * * *
خرابی حسگر گرمایش مرکزی * * *
خرابی حسگر آب گرم بهداشتی * * *
خطای EEPROM * *
خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه‌های جانبی مورد استفاده * *
تعداد فشار دادن دکمه RESET بیش از ۵ مرتبه * * * * * *
خطای داخلی برد * *
خطا در عملکرد خودکار جرقه‌زن *
خرابی الکترود تشخیص شعله * * * *
نقص در شعله، نبود شعله یکنواخت * * * *
 (CF)فعال شدن حسگر دود

(FF/ خطا در پرشر سوئیچ)

*

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج آریستون (مدل گنیاماکسی) (ARISTON (GENIA MAXI

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح زیر است:

مفهوم کد خطا کد خطا
۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰
افزایش بیش از حد دما (کلید حد عمل کرده است.) *
عدم تشکیل یا تشخیص شعله * *
فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ) * *
فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل) * *
نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°۴۰) * * *
نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°۱۰) *
باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی * *
باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت * * *
باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت * * *
مدار NTC اصلی آب برگشت«اتصال کوتاه» است. * * *
تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل (مدار حسگر شعله در حین عملیات قطع می‌شود.) * *
خطای فیوز A 1/25 برد اصلی یا کابل ارتباطی آن * *
نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت یک دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده) * * *
خطای پرشر سوئیچ دود * * *
باز بودن مدار NTC آب گرم * * *
مدار NTC اصلی آب گرم «اتصال کوتاه» است. * * *
دمای بیش از حد داخل تانک (بیش از C°۸۰) * * * *
اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد *

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج ایساتیس سوپر لوکسFF

علامت * به مفهوم چراغ چشمک‌زن و ** به مفهوم چراغ روشن ثابت است.

مفهوم کد خطا کد خطا
۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰
افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش ** **
عدم گردش آب کافی – اخطار * * *
عدم گردش آب کافی ** ** **
عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار حسگر دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی * * *
عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار حسگر دمای برگشت آی مدار گرمایش مرکزی * * *
خطا در ارتباط برد اصلی با پانل کنترل * *
زدن کلید RESET ای بیش از ۵ مرتبه * * * * * *
خطای برد اصلی ** **
خطای برد اصلی ** **
خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله * * * *
خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله * * * *
عدم تشخیص شعله **
شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر گاز بسته است. * * * *
قطع شعله به دلیل خیزش شعله * * * *
نقص در خروج گازهای خروجی (خطای پرشر سوئیچ هوا) **

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج ایساتیس ( مدل NEWSTAR 26FF & MEHR 26FF)

کد خطا مفهوم کد خطا
E1 افت فشار آب مدار گرمایش
E2 عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E3 اشکال در NTC گرمایشی
E4 اشکال در NTC مصرفی
E6 انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود
E7 افزایش بیش از دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی)
E8 عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش
E9 محل جامپر S4 را تغییر دهید.
EE دیپ‌سوییچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جابه‌جا شده است.

توجه: در صورت مشاهده فشار مدار گرمایش  بر حسب MPA بر روی صفحه نمایش و تغییر آن به BAR، جامپر روی صفحه نمایش را خارج کنید.

 

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج ایران رادیاتور مدل ELEXIA

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما

مفهوم کد خطا مدل کد خطا
CF ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰
فعال شدن کلید حرارتب C°۱۰۵ (کلید حد) CF *
افزایش بیش از حد دما به بیش از C°۸۵ و کمتر از C°۱۰۵ CF *
شعله‌یابی حین کار CF * *
شعله‌یابی حین تست اولیه CF *
یخ‌زدایی با روشن شدن پمپ CF * *
یخ‌زدایی با روشن شدن مشعل CF * *
NTC آب گرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است). CF * *
 NTCآب گرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است). CF * *
NTC شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است). CF * * *
 NTCشوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است). CF * *
حسگر دود فعال شده است. CF * *
کلید حرارتی C°۱۰۵ فعال شده ولی دمای اندازه‌گیری شده توسط NTC طبیعی است. CF * * *
مبدل آب مصرفی رسوب گرفته است. CF * * * *

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج ایران رادیاتور مدلMX2-24CF  (بدون فن)

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما

مفهوم کد خطا کد خطا
۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰
فعال شدن کلید حرارتی C°۱۰۵ *
عدم تشخیص شعله * *
یخ‌زدایی با روشن شدن پمپ * *
یخ‌زدایی با روشن شدن پمپ و مشعل * *
عدم گردش آب در سیستم * * *
کمبود آب در مدار *
 NTCمدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است). * * *
 NTCمدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است). * *
 NTCمدار رفت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است). * * *
 NTCمدار رفت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است). * * *
حسگر دود فعال شده است. * *
عدم تشخیص شعله حین کار * *
اشکال در فیوز A1.25 * *
اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل * * * * *
اشکال ارتباط با برد اصلی *

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج ایران رادیاتور مدلMX2-24FF  (فن‌دار)

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما

مفهوم کد خطا کد خطا
۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰
فعال شدن کلید حرارتی C°۱۰۵ (کلید حد) *
عدم تشخیص شعله * *
یخ‌زدایی با روشن شدن پمپ * *
یخ‌زدایی با روشن شدن پمپ و مشعل * *
عدم گردش آب در سیستم * * *
گردش آب در مدار شوفاژ اشکال دارد. *
NTC مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است). * * *
NTC مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است). * *
NTC مدار رفت شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است). * * *
NTC مدار رفت شوفاژ اشکال دارذ (مدار آن اتصال کوتاه است). * * *
عدم تشخیص شعله حین کار * *
اشکال در فیوز ۱٫۲۵A * *
فن روشن است ولی پرشر سوئیچ دود قطع است. * * *
فن خاموش است ولی پرشر سوئیچ دود وصل است * * *
اشکال در ارتباط صفحه نمایش با برد کنترل * * * * *
اشکال ارتباط با برد اصلی *
مبدل آب مصرفی رسوب گرفته است. *

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج ایران رادیاتور مدل  B24CF/B24FF/BM24CF/BM24FF

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما

مفهوم کد خطا کد خطا
۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰
برد الکترونیک معیوب است. * *
فعال شدن کلید حرارتی C°۱۰۵ (کلید حد) *
افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از C°۸۹ و کمتر از C°۱۰۵ *
عدم تشخیص شعله * *
یخ‌زدایی با روشن شدن پمپ * *
یخ‌زدایی با روشن شدن پمپ و مشعل * *
 NTCآب مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است). * *
NTC آب مصرفی اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است). * *
NTC مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است). * * *
NTC مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن اتصال کوتاه است). * *
کلید حرارتی C°۱۰۵ فعال شده ولی دمای اندازه‌گیری شده توسط NTC طبیعی است. * * *
کمبود آب در مدار * *
حسگر دود فعال شده * *
فن روشن است ولی پرشر سوئیچ دود قطع است. * * *
فن خاموش است ولی پرشر سوئیچ دود وصل است. * * *

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

شرح عیب ایران رادیاتور  L24 (FC , FF)و ایران رادیاتورهای سری K , Z

شرح عیب مدل پکیج کد
پرشر سوئیچ آب در حالت قطع می‌باشد (مدار آن باز است). CF, FF E1
عیب شعله‌یابی (یون) حین کار CF , FF E2
ترموستات حدی C°۱۰۵ عمل کرده است (قطع است). CF , FF E8
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است). CF E10
برد الکترونیکی معیوب است. CF , FF E12,E30,E99
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه). CF , FF E31
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار باز). CF , FF E32
ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه). CF , FF E41
ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد (مدار باز). CF , FF E42
فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل می‌باشد. FF E50
فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می‌باشد. FF E51
ترموستات حدی C°۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه‌گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است. CF , FF E81
پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از C°۸۹ و کمتر از C°۱۰۵٫ CF , FF E88

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

:E24CF – M24CF – E 24 FF – M 24 FFعیب‌یابی پکیج ایران رادیاتور مدل

اشکال علت راه حل
پکیج روشن نمی شود.

 

 

 

 

گاز وجود ندارد.

برق وجود ندارد.

بررسی‌های لازم را انجام دهید.

(گاز، آب، کلید برق، فیوزها و ‌.)

وجود هوا در لوله گاز هنگام خاموشی طولانی مدت اتفاق می‌افتد.
قطع ترموستات اتاقی ترموستات را تنظیم کنید.
هنگام وجود اشکال در کارکرد دستگاه چراغ قرمز رنگ (شماره ۲۵) مربوط به قطع ایمنی روشن می‌شود. اگر با فشار دادن دکمه راه‌اندازی مجدد اشکال برطرف نگردید به تکنیسین مجرب مراجعه نمایید. چند دقیقه صبر نمایید. دکمه راه‌اندازی مجدد را فشار دهید چراغ قرمز خاموش شده و مرحله اشتعال مجدد آغاز می‌شود.
صدا در مدار گرمایش وجود هوا در سیستم و یا فشار کم مدار گرمایش را هواگیری نمایید. و با پر کردن آن فشار را بالا برید.
رادیاتورها در تابستان گرم می‌شود. چرخش آب به صورت طبیعی (نیروی ترموسیفون) در رادیاتورها در تابستان شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها را ببندید و در شروع فصل سرما آن‌ها را باز کنید.

اگر در سیستم دستگاه پکیج ایرادی ایجاد شود چراغ‌های نمایشگر دما طبق جدول چشمک می‌زنند.

شرح عیب مدل پکیج کد
برد الکترونیک معیوب است. ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰
ترموستات حدی C°۱۰۵ عمل کرده است (قطع است). CF , FF * *
پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از C°۸۹ و کمتر از C°۱۰۵٫ CF , FF *
عیب شعله‌یابی (یون) حین کار CF , FF *
یخ‌زدایی با پمپ روشن CF , FF * *
یخ‌زدایی با مشعل روشن CF , FF * *
ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد (مدار باز). CF , FF * *
ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه). CF , FF * *
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار باز). CF , FF * *
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه). CF , FF * * *
ترموستات حدی C°۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه‌گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است. CF , FF * *
پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع می‌باشد. (مدار باز). CF , FF * * *
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است). CF * *
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می‌باشد. FF * *
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل می‌باشد. FF * * *

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج باکسی BAXI (LUNA-3)

کد خطا مفهوم کد خطا
E01 نارسایی گاز ورودی – افت فشار گاز
E02 فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
E03 انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود
E05 خطای عملکرد NTC شوفاژ، انسداد مدار گرمایش، افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش
E06 خطای عملکرد NTC مصرفی، افزایش بیش از حد دمای مدار مصرفی و نرسیدن آب به دستگاه
E10 افت فشار آب مدار گرمایش
E11 عدم عملکرد ترموستات حد دستگاه در سیستم‌های گرمایش از کف یا سیستم‌های گرمایی با دمای پایین
E25 افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب
E31 قطع ارتباط بین پانل، صفحه نمایشگر دیجیتال و ترموستات محیطی
E35 عدم تشکیل یا تشخیص شعله

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

هشدارهای سیستم پکیج ECO3 – BAXI

کد خطا نوع نقص
E01 خطای سیستم جرقه‌زنی، عدم روشن شدن شعله پس از جرقه زدن، نرسیدن گاز  با خرابی الکترود جرقه
E02 عملکرد ترموستات حد ۹۵ درجه بدلیل بالا رفتن غیر معمول دما (دستگاه مجددا ریست گردد.)
E03 نارسایی دودکش (عملکرد ترموستات دودکش مدل I
E05 نارسایی میکروسوئیچ دودکش یا انسداد لوله‌های انتقال فشار به میکروسوئیچ (مدل FI)
E06 نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی با انسداد مسیر مکش دودکش (مدل FI)
E10 پایین بودن فشار آب سیستم گرمایی دستگاه یا قطع آب شهری
E25 عدم عملکرد پمپ سیرکولاتور یا انسداد مسیر شوفاژ
E35 کمبود شعله اولیه و نرسیدن حرارت لازم به یون کنترل شعله

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا پکیج دیواری گرم‌ایران

باکسی- گرم‌ایران- وستن- نوتا- بایمک- فالکه- استانبول قدیم

کدهای اعلام نقص ایمنی و روش رفع خطا: مصرف‌کننده گرامی اگر خطایی در عملکرد دستگاه ایجاد شود، صفحه نمایشگر یک کد خطا را اعلام می‌کند. برای تنظیم مجدد پکیج ولوم را روی R به مدت حداقل دو ثانیه نگه دارید، سپس در حالت خاموش و بعد روی حالت زمستانی دستگاه روشن نمایید.

کد خطا شرح خطا اقدامات لازم در جهت اصلاح خطا
E01

 

خطای فشار گاز – ولوم را حداقل  ۲ ثانیه روی R بگذارید و در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

– بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج

– بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل‌های رابط

– تنظیم بودن الکترود جرقه

– تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم‌های رابط

– جابه‌جایی فاز و نول برق ورودی

– بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل

– عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز

– عملکرد صحیح برد کنترلی

E02 خطا توسط حسگر ترموستات ایمنی صادر شده است. – نشانگر را حداقل ۲ ثانیه روی R بگذارید و در صورت عدم رفع خطا موراد زیر را کنترل کنید:

– عملکرد صحیح پمپ

– عملکرد صحیح ترموستات حد

– عملکرد صحیح ترموستات جداری

– باز بودن مسیر گرمایش و به دنبال آن کارکرد صحیح بای‌پس خودکار

– گرفتگی مبدل اصلی

– عملکرد صحیح شیر گاز و بوبین مدولار

 

 

 

 

E03

خطا توسط کنترل‌کننده فشار دودکش (پرشر سوئیچ) صادر شده است. – در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

– صحت عملکرد فن

– صحت سالم بودن و ونتوری اختلاف فشار

– عملکرد درست پرشر فن

– اتصال صحیح شیلنگ‌های رابط پرشر فن به ونتوری اختلاف فشار

– مسدود نبودن دودکش

– صحت عملکرد برد کنترلی

 

 

E05

خطای حسگر NTC حرارت مرکزی – در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

– سالم بودن NTC جداری

– عملکرد صحیح پمپ

– مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارت مرکزی

– صحت عملکرد برد کنترلی

 

 

 

E06

خطای حسگر NTC آب گرم مصرفی – در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

– سالم بودن NTC آب گرم مصرفی

– مسدود نبودن مبدل ثانویه

– عملکرد صحیح سوپاپ ورودی آب سرد (فلومتر)

– عملکرد صحیح حسگر الکترونیکی فلومتر

– صحت عملکرد برد کنترل

E10 کم بودن فشار آب – فشار سیستم را کنترل کنید که به مقدار مشخص شده باشد. به دفترچه راهنما مراجعه کنید و در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

– عملکرد صحیح شیر پرکن

– مناسب بودن فشار آب لوله‌کشی شهری

– عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E35

خطای شعله – نشانگر را حداقل ۲ ثانیه روی R بگذارید و در صورت عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

– بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج

– بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل‌های رابط

– تنظیم بودن الکترود جرقه

– تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم‌های رابط

– جابه‌جایی فاز و نول برق ورودی

– بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل

– عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز

– عملکرد صحیح برد کنترلی

کد ۰۴ مربوط به این دستگاه‌ها از الکترود جرقه‌زن، کثیفی برند و ارت جرقه‌زن می‌باشد.

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج بای‌کن مدل‌های سان و مون و استانبول جدید

کد خطا مفهوم کد خطا
E01 عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E02 انسداد دودکش، خطای کلید حد ترموستات دود در مدل‌های بدون فن و انسداد دودکش و خطای پرشر سوئیچ دود در مدل‌های فن‌دار
E03 خطای عملکرد NTC شوفاژ و یا رسوب‌گرفتگی مبدل اصلی
E04 خطای عملکرد NTC مصرفی
E05 اشکال در مدولاتور شیر گاز (شعله حداقل است.)
E06 افزایش بیش از حد دما به بیش از C°۹۰
E07 اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب
E08 افت فشار آب مدار گرمایش
E09 فعال شدن کلید حرارتی

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج بای‌کن مدل نیلا پلاس

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما

کد خطا مفهوم خطا
چشمک‌زن شدن ۳۰ LED خطای عملکرد NTC شوفاژ و یا رسوب‌گرفتگی مبدل اصلی
چشمک‌زن شدن  ۴۰ LED خطای عملکرد NTC مصرفی
چشمک‌زن شدن۵۰ LED افت فشار آب مدار گرمایش
چشمک‌زن شدن۶۰ LED انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود در مدل‌های  بدون فن و انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود در مدل‌های فن‌دار
چشمک‌زن شدن۷۰ LED افزایش بیش از حد دما به بیش از C°۹۰
چشمک‌زن شدن۸۰ LED عدم تشکیل یا تشخیص شعله
چشمک‌زن شدن۴۰+۳۰ LED اشکال در مدولاتور شیر گاز (شعله حداقل است.)
چشمک‌زن شدن۸۰+۶۰ LED اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج ایمر گاز

کد خطا مفهوم کد خطا
۰۱ عدم تشکیل شعله
۰۲ فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)
۰۳ در مدل بدون فن حسگر دود فعال شده، در مدل فن‌دار عدم فعال شدن پرشر سوئیچ دود
۰۴ فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد) و حسگر حد
۰۵ اشکال در NTC شوفاژ
۰۶ اشکال در NTC مصرفی
۰۸ حداکثر تعداد RESET
۱۰ کمبود فشار آب مدار گرمایش
۱۱ اشکال در تخلیه دود (پرشر سوئیچ دود اجازه راه‌اندازی نمی‌دهد)
۱۵ خرابی برد الکترونیکی و یا اشتباه در اتصال کانکتورها
۲۰ عدم تشخیص شعله
۲۴ خرابی دکمه‌های کنترل پانل
۲۷ اشکال در گردش آب مدار گرمایش
۳۱ اشکال در سیستم ترموستات اتاقی
۳۷ افت ولتاژ ورودی به کمتر از ۱۸۰ ولت
۳۸ خاموش شدن شعله در اثر وزش باد یا قطع و وصل جریان گاز
۴۳ خاموش شدن پکیج به علت تکرار بیش از حد کد ۳۸

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج بوتان مدل BENESSERE PRO

کد خطا مفهوم کد خطا
۱۰ قطع بودن گاز یا عدم تشکیل شعله، خرابی حسگر
۲۰ فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد C°۱۰۵)
۲۲ فعال شدن ترموستات دود
۴۱,۴۰ * افت فشار آب مدار گرمایش
۴۲ خرابی حسگر فشار آب
۵۱ تا ۵۹   **خرابی برد کنترل
۶۰ اشکال در NTC مصرفی
۷۱ اشکال در NTC شوفاژ
۱۱ انفجاری روشن شدن
۲۱ خرابی یا قطع حسگر روی مشعل
۳۰ خرابی فن و کلید ایمنی
۳۱ خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از ۱ دقیقه
۴۰ پایین بودن فشار آب بیشتر از ۱ دقیقه
۴۱ پایین بودن فشار آب کمتر از ۱ دقیقه
VV خرابی NTC گرمایش از کف در صورت موجود

* با افت فشار آب مدار گرمایش به کمتر از ۰٫۵ بار به مدت ۱ دقیقه کد ۴۱ و پس از آن کد ۴۰ ظاهر می‌گردد.

** کدهای ۵۱ تا ۵۹ هرکدام مربوط به خرابی یکی از مدارهای برد کنترل است که در هر صورت برد تعویض می‌شود.

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج بوتان مدل ROMA2 , 28KIS

مفهوم علامت علامت مشخص شده بر روی نمایشگر دیجیتال
وضعیت خاموش OFF
وجود اشکال در روشن شدن مشعل A01
فعال شدن کلید حرارتی A02
اشکال در تخلیه دود (پرشر سوئیچ‌ دود) بعد از ۱۰ دقیقه A03
افت فشار آب مدار گرمایش A04
اشکال در NTC مصرفی A06
اشکال در NTC شوفاژ A07
حس شدن شعله توسط حسگر قبل از ارسال فرمان از سوی برد کنترل به شیر گاز A11
تنظیم  الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش ADJ
دستگاه در حال جرقه‌زنی است. چشمک‌زن ۸۸°C
اشکال در تخلیه دود (پرشر سوئیچ دود) قبل از ۱۰ دقیقه چشمک‌زن
فعال شدن کلید ایمنی حداقل فشار آب چشمک‌زن
فعال بودن حالت تامین سریع آب گرم P
در خواست جهت تامین گرمایش سریع چشمک‌زن P
استفاده از حسگر دمای محیط خارج
عملکرد دستگاه در حالت آب گرم مصرفی ۶۰°C
عملکرد دستگاه در حالت آب گرم گرمایشی ۸۰°C
فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی
وجود شعله (مشعل روشن است.)

تعمیر پکیج

تعمیرات پکیج

پکیج بوتان مدل CALDA VENEZIA

تغییر رنگ تنها LED موجود روی پانل با فرکانس‌های مختلف چشمک‌زنی

رنگ LED نوع چشمک‌زن مفهوم
سبز

 

 

 

 

 

روشن ثابت دستگاه در شرایط عادی عملکرد و مشعل روشن است.
۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش ۱٫ کلید انتخاب وضعیت در حالت تابستانه است و درخواستی برای آب گرم مصرفی نیست.

۲٫ کلید انتخاب وضعیت در حالت وسط (خاموش موقت) قرار دارد.

۵/ ثانیه روشن

۵/ ثانیه خاموش

۱٫ دستگاه در وضعیت گرمایش به دمای مورد نظر رسیده و در انتظار روشن شدن مجدد مشعل است.

۲٫ در صورت افت فشار مدار گرمایش به کمتر از۵/۰ بار تا مدت ۱۰ دقیقه و سپس قرمز ثابت

۳٫ در صورت اشکال در تخلیه دود یا پرشر سوئیچ دود تا مدت ۱۰ دقیقه و سپس قرمز ثابت

چشمک‌زن سریع پتانسیومتر گرمایش در محدوده خود تنظیم (سارا) قرار دارد.
زرد

 

روشن ثابت وجود اشکال در NTC مصرفی
چشمک‌زن دستگاه در وضعیت حداکثر توان (CHIMNEY SWEEP)
 

قرمز

۵ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد C°۱۰۵)
روشن ثابت بلوکه شدن دستگاه به دلایل زیر:

۱٫ عدم تشکیل یا تشخیص شعله

۲٫ اشکال در NTC شوفاژ

۳٫ اشکال در سیستم تخلیه دود پس از ۱۰ دقیقه

۴٫ افت فشار مدار گرمایش به کمتر از ۵.۰ بار پس از ۱۰ دقیقه و برد کنترل

 عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ
کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد
کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد
کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت
کد:(E0)=خطای سنسور ورودی
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد:(E7)= دمای بیش از حد

کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچیA
کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال(کلاس.جینوس.ماتیس)
کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد
کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

کد خطای پکیج فرولی

F1 = جرقه زن کار نمیکند

F2 = مشکل شعله

F3 = ترموستات ایمنی عمل کرده

F4 =

F5 = پرشر هوا

F37 = فشار کم آب سیستم

F7 = خطای سنسور

F9 = خرابی سنسور آب

 

کد خطای گلدیران

کد خطا

شرح عیب

E1 نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله
E2 دما بالای ۱۰۵ درجه سنسورحدعمل کرده است
E3 مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش
E4 کم بودن آب داخل دستگاه
E6 سنسور آبگرم مصرفی معیوب است
E7 سنسور رفت گرمایش معیوب است

کد خطای پکیج رکا

خاموشی مشعل ۴۰-۵۰-۷۰-۹۰ و  ۶۰-۷۰-۹۰
اشکال در رله اطمینان ۴۰-۷۰-۹۰ و۵۰-۷۰-۹۰
ترموستات دود ۴۰-۵۰-۶۰-۹۰
ترموستات دمای بیش ازحد ۵۰-۶۰-۹۰
اشکال در مدار اطمینان ۴۰-۶۰-۹۰
اشکال در رله الکترونیکی ۶۰-۹۰
اشکال در سنسور شوفاژ ۵۰-۹۰
اشکال در سنسور آبگرم مصرفی ۴۰-۹۰

کدهای خطای پکیج وایلانت

کد

مفهوم کد

F.0

ایراد در سیستم سنسور دما مدار رفت NTC

F.1

ایراد در سیستم سنسور دما مدار برگشت NTC

F.5

قطع سنسور خارجی جریان گاز

F.6

قطع سنسور داخلی جریان گاز

F.10

اتصال کوتاه در سنسور NTC مدار رفت    (۱۳۰ درجه سانتیگراد)

F.11

اتصال کوتاه در سنسور NTC مدار برگشت    (۱۳۰ درجه سانتیگراد)

F.15

اتصال کوتاه سنسور خارجی جریان گاز

F.16

اتصال کوتاه سنسور داخلی جریان گاز

F.20

فعال شدن محدود کننده ایمنی دما

F.22

کمبود آب دستگاه یا خشک کار کردن پمپ

F.23

کمبود آب یا اختلاف کم دما بین دو سنسور دما

F.24

کمبود آب یا افزایش سریع دمای آب

F.26

جریان برق استپ موتور شیر گاز بر قرار نمی شود

F.27

شعله مرحله دوم مشعل تشکیل نشده و مشعل در حال خاموش شدن است

F.28

دستگاه راه اندازی نمی شود:تا مرحله جرقه زن پیش رفته سپس متوقف می شود

F.29

خاموش شدن در حین کار دستگاه

F.36

عدم تخلیه صحیح محصولات احتراق (قطع توسط سنسور دود)

F.49

وجود ولتاژ ضعیف در بردهای کنترلی جانبی خارج از دستگاه ( این بردها در ایران کاربرد ندارد)

F.61

خطا در راه اندازی شیرگار

F.62

تاخیر در قطع گاز

F.63

خطا در حافظه برد الکترونیکی

F.65

دمای برد الکترونیکی بالا است

F.67

ولتاژ دریافتی از شعله خارج از رنج است ( بین ۰ تا ۵ ولت )

F.70

عدم همخوانی برد اصلی یا برد صفحه نمایش با مدل دستگاه

F.71

عدم تغییر عدد میزان فشار آب مدار گرمایش

F.72

اخطار سنسور رفت و برگشت

F.73

خطا در سنسور فشار

F.74

خطا در سنسور فشار آب

F.75

سنسور فشار آب و یا خرابی پمپ

F.77

مورد استفاده ندارد

d.77

مورد استفاده ندارد

d.78

حداکثر دمای آب بهداشتی

d.84

مورد استفاده ندارد

d.85

افزایش حداقل قدرت دستگاه برای جلوگیری از تشکیل رطوبت در دودکش

d.88

تنظیم دبی استارت برای مدار آب بهداشتی

d.93

تنظیم کد دستگاه

d.96

ریست ( بازگشت به تنظیم کارخانه

 

کدهای خطای پکیج مرکوری و مگاتروم

  E1 نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله این مشکل توسط سنسور جرقه زن مشعل اعلام می شود – اطمینان از باز بودن شیر گاز ورودی

– تمیز و تنظیم کردن یون تشخیص شعله

E2

دما بالای ۱۰۵ درجه سنسورحدعمل کرده است این خطا توسط فیوز ۱۰۵ درجه اعلام می شود – خرابی پمپ

– رسوب گرفتن مبدل ثانویه

– گرفتگی مسیر

– بسته بودن شیرهای رادیاتور

E3

مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش این خطا توسط سوئیچ فشار هوا اعلام می شود – خرابی فن و یا گیر بودن پروانه فن

– خرابی پرشر سویچ هوا

E4

کم بودن آب داخل دستگاه این خطا توسط سوئیچ فشار آب اعلام می شود – تنظیم بار دستگاه روی ۱/۵ بار

– اگر با تنظیم بار مشکل برطرف نشد پرشر سوئیچ آب تعویض گردد

E6

سنسور آبگرم مصرفی معیوب است این خطا توسط  NTC مسیر آبگرم مصرفی اعلام می شود – تعویض سنسور آبگرم

E7

سنسور رفت گرمایش معیوب است این خطا توسط NTC مسیر گرمایش اعلام میشود – تعویض سنسور شوفاژ

E9

هشدار جهت جلوگیری از یخ زدگی این خطا برای اعلام فعال شدن حالت یخ زدایی اعلام می شود – استفاده از محلول ضد یخ زدگی و تزریق آن به مدار شوفاژ Maham PROTE

E10

هشدار جهت رسوب زدایی مبدل این خطا جهت تذکر رسوبگیری در مبدل اعلام می شود – شستشوی مبدل ثانویه